esmaspäev, 4. veebruar 2013

Ametnik vastab


Ametnik vastab


Valdkond:linnaplaneerimine
Teema:kallasrada Siili tänaval

Küsimus

Kas ja milliseid sanktsioone kavandab Tartu linn Siili tn. kallasrajal toimunud ebaseadusliku tegevuse läbiviijate suhtes?vt. http://suurjalutuskaik.blogspot.com/2011/11/jalutuskaik-joe-aares.html
Küsija:Jaan Anno
Esitatud:03.01.2013 13:12


Vastus


Lugupeetud Jaan Anno

Vastuseks Teie pöördumisele teatame, et Emajõe kallasrada kuulub kogu ulatuses eraomandisse, ja Tartu linn ei ole kallasraja maa omanik. Tartu linn tegi maa omanikule järelepärimise ja sai Teie poolt tõstatatud küsimustele selgituse. Maa omaniku esindaja kirjaliku selgituse kohaselt on maa omanikul ja eramajade kinnistu omanikel sõlmitud kokkulepped piirdeaedade püstitamiseks. Samuti on maa omanik sõlminud Siili 46 kinnistu omanikuga maakasutuse servituudi lepingu spordiväljaku ehitamiseks (notariaalse aktiga 2006 a).
2011. a teostati Emajõe kalda puhastustöid Keskkonnaameti poolt väljastatud vee erikasutusloa alusel. Kalda äärest välja tõstetud pinnas tasandati ja haljastati Siili tn kinnistute omanike poolt. Seoses vee võimaliku taandumise ja kaldapinnase tõstmisega on vaba kallasrada kohati kuni 20 m lai ja kõndimiseks piisav. Kallasrada on hooldatud ja lahedalt läbitav kõikide kaaslinlaste poolt aastaringselt. Muutunud loodusliku olukorraga seoses kaalub maa omanik algatada uue detailplaneeringu, et ühtlustada kallasraja kuju ja piire.

Lugupidamisega
Vastaja:Signe Sarik
arhitektuuri ja ehituse osakond
järelevalveteenistus
ehitusjärelevalve vanemspetsialist
signe.sarik@raad.tartu.ee
Vastatud:01.02.2013 11:47


Minu kommentaar:

2. üldkasutatav maa (017; Üm) – avalikult kasutatav, iseseisvat katastriüksust moodustav, üldjuhul hooneteta maa, millel võivad paikneda üksnes abihooned, sh:– haljasala ja pargi maa;– supelranna maa;– rahvapeo- ja kokkutulekuväljaku maa;– lautri maa;– laste mänguväljaku maa;– spordiplatsi ja terviseraja maa;– kalmistu maa.

Maa-ameti lehekülje andmetel on Siili tänava kinnistute taga umbes 10 m laiune riba üldkasutatavat maad aadressiga Siili 16a, mille kohta võiks arvata, et sinna tehakse kunagi kõnnitee. Kelle oma see siis on, kui linna oma pole? Ja tal on õigus seda üldkasutatavat maad anda eraomandusse!


Siili 16a ribast jõeni on veel 1-10m määratlemata jõe serva.
"§ 10. Kallasrada
(1) Kallasrada on kaldariba avaliku veekogu ja avalikuks kasutamiseks määratud veekogu ääres ning asub kaldavööndis. Kallasraja laiust arvestatakse lamekaldal keskmise veeseisu piirjoonest ja kõrgkaldal kaldanõlva ülemisest servast, lugedes viimasel juhul kallasrajaks ka vee piirjoone ja kaldanõlva ülemise serva vahelist maariba.
(2) Kallasraja laius on:
1) laevatatavatel veekogudel 10 meetrit;
2) teistel veekogudel 4 meetrit;
3) suurvee ajal, kui kallasrada on üle ujutatud, 2 meetri laiune kaldariba, mida mööda võib vabalt ja takistamatult veekogu ääres liikuda.


Aga Siili 30 ja 32 vaheline jalakäijate tee?

Aga minge ise, jalutage ja vaadake ja tundke ennast ebamugavalt, et olete teiste inimeste aeda trüginud.

Kommentaare ei ole: